Maatschappelijk verantwoord beleggen

"We hebben ook oog voor mens en milieu"


Onze belangrijkste taak is te zorgen voor een goed pensioen voor al onze deelnemers. Op een zorgvuldige en bewuste manier creëren we waarde voor nu en later. Om dat te realiseren, beleggen wij ons pensioenvermogen. We vinden het daarbij belangrijk dat we bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld. Onze beleggingsstrategie omvat dan ook meer dan de afweging tussen risico en rendement.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als belegger hebben en handelen daarnaar. Dit betekent dat we in ons beleggingsbeleid rekening houden met de normen en waarden waarover in de samenleving overeenstemming bestaat. Bij keuzes voor investeringen en beleggingen nemen we (dus) richtlijnen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur mee.

Daarnaast houden we in ons beleggingsbeleid rekening met de visie van onze deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers op (onze) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Over de keuzes die we maken en de instrumenten die we inzetten, leggen we verantwoording af op onze website en in ons jaarverslag.

Omdat wij onze beleggingen over veel verschillende bedrijven spreiden, is ons aandeel in het totaal daarvan en daarmee onze invloed in verhouding beperkt. Om onze invloed te vergroten, werken we samen met andere beleggers.

Al onze vermogensbeheerders kijken bij het beleggen van ons vermogen niet alleen naar de winstverwachting van de beleggingen, maar ook naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijven waarin zij (willen) beleggen. Daarmee zijn zij (mede)ondertekenaars van ons beleggingsbeleid.
 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, wereldwijd omarmd. Deze ontwikkelingsdoelen zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en volgen op de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Deze doelen zijn opgesteld om de wereld tot ‘een betere plek te hebben gemaakt in 2030’. Ook wij nemen daarin graag onze verantwoordelijkheid.

Bron: www.sdgnederland.nl/

Wij onderschrijven het belang van alle doelen, maar leggen in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid de focus op twee ervan. Dit omdat die thema’s volgens ons essentieel zijn om een leefbare wereld te behouden en omdat deze nauw aan het hart liggen van onze klanten, pensioengerechtigden en werkgevers en werknemers in de sectoren Horeca en Catering. Dit werd bevestigd in het onderzoek dat wij in 2017 hielden onder deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers over (onze) maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen die bij ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid de focus hebben zijn:

1) Klimaatveranderingen aanpakken: acties om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te
    bestrijden. Denk hierbij aan:

- Broeikasgassen fors terugdringen;
- Fossiele energiebronnen vervangen door duurzame energie;
- Met name ontwikkelingslanden moeten maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

2) Duurzame consumptie en productie: duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke
    hulpbronnen. Denk hierbij aan:

- Gebruik van vervuilende energiebronnen verminderen;
- Drinkwater minder vervuilen en verspillen;
- Betere verdeling van voedselproductie;
- Halvering van voedselverspilling;
- Chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem verminderen;
- Zorgen voor voldoende informatie over een groene levensstijl.

Doelstellingen maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze visie op maatschappelijk verantwoord beleggen, hebben we vertaald in een aantal concrete doelstellingen die we de komende jaren nastreven.

De doelstellingen betreffen:

- Vermindering van de CO2-uitstoot van de volledige beleggingsportefeuille met 20% in 2020;
- Verviervoudiging van ons belang in beleggingen met een positieve duurzaamheidsbijdrage van
   1% van het belegd vermogen naar 4% in 2023. In 2018 bedroeg ons belegd vermogen ca. 10
   miljard euro;
- Vergroting van onze invloed op bedrijven door samen te werken met andere investeerders.

Instrumenten maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

Voor de uitvoering van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid gebruiken wij verschillende instrumenten met als doel:

- Een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoorde thema’s;
- Ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen door te voeren op het gebied van 
  duurzaamheid;
- Ondernemingen uit te sluiten die activiteiten uitvoeren die wij niet willen ondersteunen.


 

Instrument 1. Actief investeren

Wij beleggen actief in bedrijven die een positieve bedrage leveren aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. We nemen hier de tijd voor en nemen natuurlijk ook de verwachte rendementen en risico’s mee in de afweging om een belegging op te nemen.

In 2010 hebben wij onze eerste investering met een positieve duurzaamheidsbijdrage verricht. Deze investering is specifiek gericht op het investeren in schone technologieën. In 2012 hebben we hieraan een vervolg gegeven door middel van een tweede investering. De investeringen vinden plaats in bedrijven die met hun producten en diensten de negatieve impact op het milieu sterk reduceren, elimineren en/of bijdragen aan een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Op deze manier levert onze beleggingsportefeuille een positieve bijdrage aan onder andere de volgende maatschappelijke thema’s:

- Het remmen en verminderen van de klimaatverandering;
- Natuur(bescherming);
- Maatschappelijk verantwoorde elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en      zon;
- Efficiëntere en milieuvriendelijkere maakindustrie;
- Innovatieve oplossingen voor de waterschaarste.


Groene obligaties
Begin 2020 zijn we gestart met het beleggen in groene obligaties. Bedrijven en overheden die deze obligaties uitgeven, gebruiken de opbrengsten van deze obligaties om milieuvriendelijke projecten te financieren. Bijvoorbeeld projecten in hernieuwbare energie, maar ook projecten die verontreiniging bestrijden of bijdragen aan duurzaam watermanagement. Op deze manier leveren de beleggingen in groene obligaties een positieve duurzaamheidsbijdrage, die bovendien meetbaar is.

Groene obligaties dragen hiermee bij aan de doelstellingen van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. We beleggen in zowel groene staats- als groene bedrijfsobligaties. De beleggingen zijn ondergebracht in een aparte beleggingsportefeuille die een omvang heeft van 2,5% van het fondsvermogen. Onze doelstelling is om in 2023 4% van ons belegd vermogen te investeren in beleggingen met een positieve duurzaamheidsbijdrage.
 

Instrument 2. ESG-integratie

Wij verwachten van onze vermogensbeheerders dat zij bij het kiezen van beleggingen waar mogelijk ook duurzaamheidscriteria meenemen in de afweging. Dit betekent dat zij rekening houden met de ESG-factoren milieu, maatschappij en goed bestuur en ons uitleggen hoe zij dat doen. Het meewegen van deze criteria komt boven op de financiële analyses die de vermogensbeheerders op bedrijven voor ons moeten uitvoeren. Wij verwachten dat het meewegen van ESG-criteria uiteindelijk ook bijdraagt aan betere beleggingsresultaten.
 

Instrument 3.  Stembeleid en engagement

Pensioenfondsen beleggen ten behoeve van hun deelnemers grote sommen geld in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Medebepalend voor de ontwikkeling van de waarde van die beleggingen is de kwaliteit van de ‘corporate governance’ van deze ondernemingen. Hiermee wordt het geheel aan omgangsvormen bedoeld bij de onderneming en de bij die ondernemingen betrokken directe belanghebbenden (met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers). Het gaat hier bijvoorbeeld om regels voor goed bestuur en goed toezicht. 

Wij hechten aan een goede corporate governance bij ondernemingen waarin wij investeren. In onze rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is beschreven hoe wij hieraan invulling geven. Daarnaast kan door het uitbrengen van onze stem op aandeelhoudersvergaderingen extra kracht worden gezet op ons beleid. Op deze manier gebruiken wij onze invloed om een positieve verandering te bewerkstelligen. Sinds 2005 wordt (op afstand) een actief wereldwijd stembeleid op de aandelen in de beleggingsportefeuille uitgevoerd. Wij hebben onze eigen stemrichtlijnen opgesteld en leggen in onze rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen elk half jaar verantwoording af over het gevoede stembeleid. Wij zijn graag transparant in de uitvoering van ons stembeleid. Daarom kunnen onze stemresultaten van de aandeelhoudersvergaderingen worden geraadpleegd.

Daarnaast gaat Pensioenfonds Horeca & Catering de dialoog aan met ondernemingen waarin we beleggen om een positieve structurele gedragsverandering te realiseren. Wij noemen dit engagement. Naast beïnvloeding van ondernemingsgedrag is een tweede doel om standpunten en kennis uit te wisselen. Engagement is dan ook een centraal instrument binnen ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid. Het engagementbeleid vind je hier.

Eumedion
Wij zijn aangesloten bij Eumedion. Bij deze stichting zijn diverse beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders) aangesloten die nauw samenwerken aan de invulling van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van corporate governance. Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Dit om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. 

Dutch Engagement Network
Het Dutch Engagement Network (DEN) is een engagement initiatief opgezet door Pensioenfonds Horeca & Catering en Pensioenfonds Detailhandel. Doel van de samenwerking is om bedrijven waarin wordt belegd direct te stimuleren tot een duurzamere bedrijfsvoering. Een opstelling die in lijn is met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ten aanzien van duurzaamheid. Het DEN is een aanvulling op ons engagement beleid en richt zich op specifieke Nederlandse thema’s. Het nieuwsbericht over de oprichting van het DEN lees je op onze nieuwspagina.

De halfjaarrapportage ‘Voortgang engagement Dutch Engagement Network’ beschrijft de engagementthema’s die door DEN zijn gekozen en gaat in op de voortgang van de engagementtrajecten die met de geselecteerde ondernemingen zijn aangegaan.
 

Instrument 4. ESG-initiatieven

Omdat wij verantwoord beleggen een maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden en om daarnaast ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid kracht bij te zetten, hebben we ons aangesloten bij diverse ESG-initiatieven.

UNPRI
De United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI) is een internationaal netwerk van institutionele beleggers die samenwerken om een zestal principes ten aanzien van verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. UNPRI gelooft dat een duurzaam financieel systeem waarin verantwoord wordt belegd, bijdraagt aan een betere wereld op de lange termijn. Wij hebben ons aangesloten bij de UNPRI en kijken bij het aanstellen van onze externe vermogensbeheerders of ze dat ook zijn.

IMVB-convenant
Pensioenfondsen beleggen wereldwijd. Internationaal opererende bedrijven kunnen betrokken raken bij bijvoorbeeld misstanden in bedrijven of schade aan kwetsbare ecosystemen. Een pensioenfonds dat belegt in een onderneming kan ongewenst te maken krijgen met deze negatieve effecten. Door het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) kiezen pensioenfondsen een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) als basis worden genomen om deze negatieve effecten in kaart te brengen.

Aan alle Nederlandse pensioenfondsen is gevraagd of zij dit convenant willen ondertekenen. Pensioenfonds Horeca & Catering is één van de ondertekenaars van het IMVB-convenant. Dat er veel draagvlak is voor het IMVB convenant, blijkt uit het feit dat het convenant is ondertekend door drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant. 

Klimaatakkoord
In het klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook Pensioenfonds Horeca & Catering heeft zich verbonden aan het klimaatakkoord. Het nieuwsbericht over het klimaatakkoord dat door vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders is ondertekend, lees je op onze nieuwspagina.

Montreal Pledge
De Montreal Pledge is een initiatief van de Verenigde Naties met als doel meer inzicht te bieden in de CO2-uitstoot van beleggingsportefeuilles. Pensioenfonds Horeca & Catering ondertekende de Montreal Pledge. Door deze ondertekening bevestigen wij dat wij de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille meten en vervolgens ook rapporteren.

Binnen dit initiatief is het terugbrengen van de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille een van onze doelstellingen. Om de voortgang van deze doelstelling te bepalen, verrichten wij geregeld een meting. In onderstaande figuur is de CO2-uitstoot van onze portefeuille weergegeven. Deze tabel toont dat de uitstoot van onze portefeuille in een jaar met ruim 20% is teruggebracht. Dit is met name het gevolg van het beleggen in meer schonere bedrijven en minder in bedrijven die veel CO2 uitstoten. 

*   ton CO2 per € 1 miljoen geïnvesteerd vermogen
**  ton CO2 per 1 miljoen Bruto Binnenlands Product

 

Instrument 5. Uitsluiten van beleggingen

Wij willen niet beleggen in ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten niet passen bij de uitgangspunten van de werkgevers en de werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. Daarom hanteren wij een actief uitsluitingenbeleid. Om de uitgangspunten daarvan te toetsen, hebben wij in 2017 opnieuw onderzoek gehouden onder de werkgevers en werknemers. We hebben daarbij gevraagd naar het belang van en hun visie op maatschappelijk verantwoord beleggen. Uit dit onderzoek bleek dat de maatschappelijke thema’s 'mensenrechten’, ‘arbeidsomstandigheden’ (kinderarbeid), ‘milieu’ en ‘fraude en corruptie’ zwaar wegen.

Uitsluiten van beleggingen obv de UN Global Compact Principles
Deze maatschappelijke thema’s vormen tevens de basis voor de Global Compact Principles zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. In samenwerking met een onafhankelijk researchbureau screenen wij ondernemingen op schendingen van deze UN Global Compact Principles. Voor elk van de thema’s geldt dat de mate van schending bepaalt of wij wel of niet in een onderneming beleggen. De vier thema’s gerelateerd aan deze principes worden hierna kort beschreven.

Mensenrechten
Bedrijven dienen de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten te ondersteunen en te respecteren en zijn niet betrokken bij schending van deze mensenrechten.

Arbeidsomstandigheden
Bedrijven dienen conventies op het gebied van kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie en vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling te respecteren. Werknemers van die bedrijven hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en op een goede fysieke en mentale gezondheid. En die bedrijven zorgen dat vrouwen en mannen gelijke behandeling krijgen en gelijke arbeidsomstandigheden hebben (geslachtsgelijkheid). Er vindt geen discriminatie plaats op basis van geslacht en/of geaardheid.

Milieu
Bedrijven dienen initiatief te nemen in de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën en nemen initiatief om grotere verantwoordelijkheid op milieugebied uit te dragen.

Fraude en corruptie
Bedrijven dienen alle vormen van fraude en corruptie, waaronder uitbuiting en omkoping, tegen te gaan. 

Ook beleggen we niet in ondernemingen in sectoren die geen lid mogen worden van de UN Global Compact. Op dit moment zijn dat:

1. Bedrijven die omzet behalen uit de productie, verkoop of handel in anti-persoonslandmijnen en clusterbommen. Sinds 1 januari 2013 is eveneens in de Wet op het Financieel Toezicht vastgesteld dat niet meer geïnvesteerd mag worden in clustermunitie.

2. Bedrijven die omzet behalen uit verkoop, productie, vervaardiging, bezit, distributie en/of transport van controversiële wapens waaronder nucleaire -, chemische - of biologische wapens.

3. Bedrijven die omzet behalen uit de productie of vervaardiging van tabak.
 

Uitsluiten van beleggingen obv wet- en regelgeving
Ook beleggen wij niet in publieke en private ondernemingen die controversiële wapens zoals clusterwapens, nucleaire wapens en landmijnen maken. Wij sluiten al sinds 2008 ondernemingen uit die betrokken zijn bij deze activiteiten. Per 1 januari 2013 bepaalt ook de Wet op het Financieel Toezicht dat in Nederland niet meer geïnvesteerd mag worden in clustermunitie. De wet houdt in dat pensioenfondsen niet meer mogen beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren of verhandelen van clustermunitie. Wij voldeden daaraan dus al voortijdig.

Wij sluiten daarnaast beleggingen in staatsobligaties uit van landen waartegen bepaalde sancties van de Europese Unie of Verenigde Naties zijn uitgevaardigd. Per 20 oktober 2014 zijn daarom staatsobligaties van een aantal landen uitgesloten van belegging.
 

Uitsluitingenlijst
U vindt hier de uitsluitingslijst met daarop de (beursgenoteerde) ondernemingen waarin wij niet beleggen. Al onze vermogensbeheerders die beleggen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en/of converteerbare obligaties dienen met deze uitsluitingen rekening te houden bij de uitvoering van het vermogensbeheer. De lijst van uitgesloten landen vindt u hier.